Gå til hovedindhold

Fensmark Lokalråd

Lokalrådets formål er at styrke lokaldemokrati og sikre den lokale forankring af udviklingen i lokalområdet.

 • Læs op

Indhold

  Lokalrådets formål er at styrke lokaldemokrati og sikre den lokale forankring af udviklingen i lokalområdet ved:

  • at virke for områdets samlede interesser og være brobygger imellem kommune og borgere, hvor der er behov
  • at samarbejde med kommune og andre aktører om at skabe lokal udvikling
  • at skabe netværk, synergi og samarbejde lokalt

  Lokalrådet har sit virke i området omkring Fensmark, Rislev, Ganges Bro og Vridsløse. Området afgrænses af Fensmark Sogn inklusiv den del af Holme-Olstrup Sogn der ejes af Holmegaard Gods, Rislev sogn samt det af Vridsløse, der er nord for omfartsvejen

  Lokalrådet

  Formand

  Kenneth MacAlpine
  fensmarklokalraad@gmail.com

  Kasserer

  Kenneth MacAlpine

  Næstformand

  John Bøgh

  Sekretær

  Pinaki Thorlin

  Øvrige

  Rasmus W. Jensen
  Jimmy M. Hansen
  Arne Møllebro

  Revisor

  Lars Erik Clausen

  1 Lokalrådets navn og hjemsted

  Lokalrådets navn er Fensmark Lokalråd

  Stk. 2. Lokalrådets hjemsted er Næstved Kommune

  2 Lokalrådets formål

  Lokalrådets formål er at styrke lokaldemokrati og sikre den lokale forankring af udviklingen i lokalområdet ved:

  – at virke for områdets samlede interesser og være brobygger imellem kommune og borgere, hvor der er behov

  – at samarbejde med kommune og andre aktører om at skabe lokal udvikling

  – at skabe netværk, synergi og samarbejde lokalt

  Stk. 2. Lokalrådet har sit virke i området omkring Fensmark, Rislev, Ganges Bro og Vridsløse. Området afgrænses af Fensmark Sogn inklusiv den del af Holme-Olstrup Sogn der ejes af Holmegaard Gods, Rislev sogn samt det af Vridsløse, der er nord for omfartsvejen

  3 Lokalrådet

  Lokalrådet består af 5 – 7 personer (ulige antal) plus 2 suppleanter. Desuden vælges en eller flere revisorer. Lokalrådsmandatet er 2-årigt eller 4-årigt med 2 eller 4 på valg i lige og 3 på valg i ulige år. Suppleanter ogb revisorer vælges ved generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

  4 Generalforsamling

  Lokalrådet vælges på en generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal.

  Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel lokalt på egnede lokationer, på lokalrådets hjemmeside og på Næstved Kommunes hjemmeside. Indvarslingen sker med følgende dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent
  4. Godkendelse af dagsorden
  5. Formandens beretning – og godkendelse
  6. Kassererens beretning – og godkendelse af regnskab
  7. Godkendelse af budget – og fastsættelse af evt. kontingent
  8. Indkomne forslag
  9. Valg af lokalrådsmedlemmer
  10. Valg af suppleanter
  11. Valg af revisor
  12. Eventuelt

  Stk. 2. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

  Stk. 3. Borgere, der er 15 år eller derover, og som har en tilknytning til lokalområdet, er stemmeberettiget til generalforsamlingen og kan lade sig opstille som kandidat til lokalrådet på generalforsamlingen.

  Stk. 4. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Hvis lokalrådet, dele heraf eller en fremmødt ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

  Stk. 5. På lokalrådets førstkommende møde konstituerer lokalrådet sin formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin forretningsorden. Konstitueringen offentliggøres lokalt i beboerblad, på hjemmeside eller lignende.

  5 Lokalrådets arbejde

  Der indkaldes skriftligt til lokalrådets møder med mindst 14 dages varsel. Indkaldelser offentliggøres med samme varsel på lokalrådets hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest 10 dage før mødets afholdelse. Dagsordener for lokalrådsmøder offentliggøres minimum 4 dage før afholdelse af møde. Der føres beslutningsreferat ved møderne. Dagsordener og referater offentliggøres på Lokalrådets hjemmeside.

  Stk. 2. Lokalrådet er forpligtet til, i den udstrækning det er muligt at synliggøre sig overfor borgerne i området, herunder at give løbende orientering om rådets arbejde igennem beboerblad, hjemmeside eller lign.

  Stk. 3. Kassereren er forpligtet til at offentliggøre regnskab for tilskud fra Næstved Kommune på lokalrådets hjemmeside.

  Stk. 4. Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde på skriftlig begæring fra mindst 25 borgere senest en måned fra modtagelse af begæringen.

  Stk. 5. Lokalrådet har pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, på skriftlig begæring fra mindst 100 borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

  Stk. 6. Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal. Rådet er kun beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages. Ved genoptagelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen. Hvis et medlem af lokalrådet ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

  6 Tegningsregler og hæftelse

  Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig.

  Stk. 2. Der påhviler ikke lokalrådets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

  7 Vedtægtsændringer

  Ændringer i vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Vedtægtsændringer skal godkendes af Næstved Kommune.

  8 Opløsning

  Lokalrådet kan kun opløses af to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der begge er indkaldt med denne sag på dagsordenen. Opløsning kan ske, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning af lokalrådet.

  Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et almennyttigt formål i lokalområdet. Den sidste ekstraordinære generalforsamling tager ved stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af lokalrådets midler.

  Godkendt på den ordinære generalforsamling den 29. marts 2022

   

   

  ____________________ ____________________ ____________________

  Kenneth MacAlpine, John Bøgh, Mie Karmark

  Formand, Næstformand, Kasserer

  Seneste nyt fra Fensmark